Zarząd Terenów Publicznych jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy. Prowadzi działalność statutową na terenie dzielnicy Śródmieście, a także może realizować działania statutowe zlecone przez Prezydenta m.st. Warszawy również poza obszarem dzielnicy.

ZTP powstał w 1994 roku. Główną przesłanką do jego utworzenia było ujednolicenie i dokonanie przejrzystości w zarządzaniu majątkiem komunalnym w obszarze ówczesnej gminy Śródmieście.

Ponieważ dzielnica Śródmieście należy do najbardziej reprezentacyjnych obszarów Warszawy, nie pozostaje to bez znaczenia na zakres i kształt zadań własnych miasta dla tego obszaru.

Statut

ZTP działa na podstawie Icon Uchwały nr LXI/1712/2005 (59,0 KB) Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Terenów Publicznych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 251, poz. 8204 ) oraz Uchwały Nr XXXIII/818/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Regulamin

Regulamin organizacyjny ZTP wprowadza Dyrektor na podstawie Statutu.

Zarządzenie Nr 50/2017 Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych z dnia 30.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia tymczasowego regulaminu organizacyjnego ZTP

Icon Regulamin organizacyjny ZTP (15,5 MB)

Zakres działalności

Do zadań Zarządu Terenów Publicznych należy:

 1. pełnienie funkcji zarządu drogi dróg gminnych oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz obiektów mostowych,
  2. pełnienie funkcji inwestora,
  3. utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  5. koordynacja robót w pasie drogowym,
  6. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  7. wykonywanie robót interwencyjnych, robót konserwacyjnych i zabezpieczających,
  8. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  9. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  10. projektowanie stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
  11. opiniowanie przebiegu dróg krajowych i powiatowych,
  12. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
  13. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w pasie drogi urządzeń,
  14. stosowanie kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń bez zezwolenia oraz dochodzenie roszczeń z tytułu szkód poniesionych w związku ze zmianą warunków określonych w zezwoleniu lub jego cofnięciem,
  15. wnioskowanie i opiniowanie spraw zaliczenia drogi do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  16. zawieranie umów dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów w pasie drogi,
  17. wykonywanie innych zlecanych zadań przez zarządcę drogi;
 2. planowanie finansowania, budowa, modernizacja oraz utrzymywanie oświetlenia, w tym oświetlenia gazowego na terenach zarządzanych przez ZTP;
 3. utrzymywanie oraz planowanie finansowania modernizacji terenów zarządzanych przez ZTP wraz z urządzeniami technicznymi oraz małą architekturą, placami zabaw itp.;
 4. utrzymywanie oraz planowanie finansowania modernizacji pomników, obiektów zabytkowych, obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych (w tym iluminacji pomników i budynków);
 5. budowa, eksploatacja i konserwacja sieci nawadniających i zdrojów wody oligoceńskiej;
 6. gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy nieruchomościami m.st. Warszawy powierzonymi ZTP do zarządzania, w tym zawieranie umów cywilnoprawnych: dzierżawy, najmu, użyczenia;
 7. prowadzenie parkingów strzeżonych i dozorowanych zorganizowanych na terenach zarządzanych przez ZTP;
 8. prowadzenie targowisk na terenach komunalnych powierzonych ZTP w zarządzanie;
 9. prowadzenie akcji porządkowych związanych ze szczególnymi warunkami klimatycznymi (akcja zima itp.);
 10. wykonywanie innych zadań związanych z zarządzaniem mieniem powierzonym ZTP.