Aktualności

Ogród Krasińskich - Nominowany

11 lutego 2015 r.

W Plebiscycie Polski Krajobraz 2014 Ogród Krasińskich został nominowany jako realizacja z obszaru architektury krajobrazu w kategorii Przestrzeń Publiczna.

Zachęcamy do głosowania.

Głosy w plebiscycie można oddawać do 5 marca 2015 roku za pomocą formularza znajdującego się w dolnej części strony głównej wortalu: www.sztuka-krajobrazu.pl

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na początku marca 2015 r.

Więcej informacji o plebiscycie

Wypróchniały dąb rosnący na terenie Parku im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego zagraża przechodniom

11 lutego 2015 r.

Zgodnie z decyzją nr 36Z/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków ZTP przystępuje do usunięcia drzewa – dębu szypułkowego rosnącego na terenie Parku im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego w pobliżu alejki parkowej łączącej ul. B. Prusa z ul. Książęcą. Stan zachowania powyższego drzewa, bardzo duża podatność za złamanie lub wykrot, ogromne ubytki u podstawy pnia, wykazane w ekspertyzie dendrologicznej, realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, nie pozwalają na jego pozostawienie na terenie parku.

Wycinka wykonana zostanie w dniach od 12 do 13 lutego 2015 r.

Zgodnie z przywołaną decyzją w ramach nasadzeń zamiennych posadzone zostaną trzy drzewa liściaste w terminie do 20 października 2015 roku.

Dąb wraz z terenem przyległym został wygrodzony. Prosimy o nieniszczenie ustawionych zabezpieczeń.

Załączone dokumenty:

  • decyzja nr 36Z/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków [pobierz]
  • ekspertyza dendrologiczna wykonana w listopadzie 2014 r. przez Ekosystem Kształtowanie i Pielęgnacja Zieleni (dąb szypułkowy nr inw. A1) [pobierz]
  • Decyzja z dnia 22 grudnia 2015 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie [pobierz]
  • dokumentacja fotograficzna wykonana 10 lutego 2015 r. [pobierz]

Wymiana drzew jako uzupełnienie historycznej kompozycji Ogrodu Krasińskich

11 lutego 2015 r.

Zgodnie z decyzją nr 48Z/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków do końca listopada br. posadzone zostaną dwa klony pospolite o obwodach pni 30-35 cm. Nasadzenia te wykonane będą w miejscach wskazanych do usunięcia dwóch klonów pospolitych, których stan zachowania (bardzo duża podatność za złamanie, zmurszałe i popękane pnie) i wykazane w ekspertyzach dendrologicznych, realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, nie pozwalają na ich pozostawienie na terenie parku. Wycinka wykonana zostanie w dniach od 16 do 18 lutego 2015 r.

Proces uzupełniania historycznej kompozycji drzewostanu na terenie Ogrodu Krasińskich rozpoczęty został w marcu 2014 roku i kontynuowany będzie w miarę powstawania naturalnych ubytków drzewostanu. Zgodnie z „Wytycznymi konserwatorskimi do projektu rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie” opracowanymi przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków z czerwca 2010 roku.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać ks. prałata Wacława Karłowicza

11 lutego 2015 r.

W dniu 7 lutego 2015 r. o godz. 12.00 miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. Wacława Karłowicza. Tablica została umieszczona na elewacji budynku Archiwum Głównego Akt Dawnych, przy ul. Długiej 7 w Warszawie, w którym ksiądz Karłowicz organizował szpital podczas Powstania Warszawskiego.

„Zrób sobie skwer” – projekt wybrany do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015

4 lutego 2015 r.

W dniu 3 lutego 2015 r. w siedzibie ZTP odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczętej realizacji projektu „Zrób sobie skwer”. W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Terenów Publicznych wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Projekt Polska, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, Fundacji Integracja, Wspólnoty Mieszkaniowej Andersa 13 oraz Rady Osiedla Muranów.

Projekt „Zrób sobie skwer” realizowany będzie w przestrzeni miejskiej na terenie Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu zlokalizowanego pomiędzy ul. Nowolipki, ul. Andersa i ul. Anielewicza. Głównym założeniem tego projektu jest uspołecznienie przestrzeni oraz wprowadzenie nowych funkcji dla skweru.

Zarząd Terenów Publicznych przedstawił koncepcję zagospodarowania skweru obejmującą wprowadzenie założeń projektu „Zrób sobie skweru” rozszerzonego o kompleksowy remont całej przestrzeni, który wykracza poza ramy tego projektu.

Zespół projektowy przedstawił planowane działania projektowe w zakresie wprowadzenia programu funkcjonalno-przestrzennego, strefowania przestrzeni, remontu nawierzchni, remontu oświetlenia, wprowadzenia nowego wyposażenia, zieleni itp. Przedstawiona koncepcja zagospodarowania Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu została zaakceptowana przez uczestników spotkania. Zgłoszone uwagi w zakresie konieczności zwiększenia ilości stojaków rowerowych w rejonie budynków, koloru projektowanych nawierzchni, doboru gatunkowego korespondującego z zastosowanym na sąsiadującym terenie Skweru T. Bądarzewskiej zostaną uwzględnione przez projektanta. Koncepcja wraz z wizualizacjami uwzgledniająca zgłoszone uwagi zostanie zaprezentowana na stronie www.ztp.waw.pl pod koniec lutego 2015 r.

Obecnie prezentujemy materiały robocze zaprezentowane w dniu 3 lutego 2015 r.

Więcej aktualności